Tez Teslimi

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Tez Teslim Süreci

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Eğitim – Öğretim Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca;

“Tezi/sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini/sanat çalışması raporunu, Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Tez ve Dönem Projesi Yazım Yönergesi’ne uygun şekilde hazırlayıp, tezin/sanat çalışması raporunun son halinin enstitüden talep edeceği, savunma sınavı sonrası tarihli intihal raporunu (ENS.FR.010 Tez/Sanat Çalışması Orijinallik Raporu Formu) ve ana bilim/ana sanat dalı tarafından isteniyorsa ilgili etik kurul formunu da (ENS.FR.003 Etik Kurul İzin Formu) içerecek şekilde ciltlenmiş beş nüsha [Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri üç nüsha] ve bir CD içerisinde kaydedilmiş olarak (Microsoft Word ve PDF formatında iki ayrı dosya olmalıdır), savunma sınavı tarihinden sonraki en geç bir ay içerisinde, Tez/Sanat Çalışması/Dönem Projesi Teslim Tutanağı (ENS.FR.033 Tez/Sanat Çalışması/Dönem Projesi Teslim Tutanağı), YÖK tarafından istenen Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu’nun bir basılı nüshası ve enstitü tarafından istenebilecek diğer belgelerle birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu sürenin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

“[Tüm] tez[lerin] bir kopyası, ilgili tezin açık erişime sunulması ve süreleri hakkında verilmiş enstitü yönetim kurulu kararına (hakkında ilgili mevzuat gereğince gizlilik kararı bulunan tezler dışında açık erişimi bekletme süresi en fazla 2 yıldır) uygun olarak, açık erişimde bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve tezin tesliminden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Kapadokya Üniversitesi Kurumsal Arşiv Sistemi (KÜNASİS) üzerinde açık erişime açılmak üzere Kapadokya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına gönderilir.”